Tag

We vinden het belangrijk om te weten welke duurzaamheidshema’s voor onze stakeholders belangrijk zijn en op welke gebieden we een impact op onze omgeving hebben. Enkel zo kunnen we in ons dagelijkse werk en bij de rapportering over duurzaamheid de juiste prioriteiten stellen. We kijken daarvoor naar de resultaten van onze relevantieanalyse.

Feel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7

Vernieuwing van de relevantieanalyse in 2017

[GRI 102-49] Sinds onze eerste relevantieanalyse voor het duurzaamheidsrapport van 2015 hebben we onze methodiek verder ontwikkeld. In 2017 hebben we bijna 3200 stakeholders over de hele ondernemingsgroep bevraagd aan de hand van interviews en online-enquêtes. Zo konden we de draagkracht van onze resultaten duidelijk verhogen. Voor het eerst werden er ook bestaande en potentiële klanten bij de analyse betrokken.

Wat we precies verbeterd hebben:

Bevragingsmethode
Dress Dames Dress Midi Dames AvondjurkenKleding nl Dames Dress Midi AvondjurkenKleding nl Midi 0nmwvN8O

[GRI 102-46] We hebben de omvang en reikwijdte van onze bevraging beduidend vergroot. We hebben besloten om in 2017 geen documentenanalyse uit te voeren maar te gaan voor een methode waarbij we de stakeholders direct aanspreken. 3000 klanten in vijf ALDI Nord-landen werden via een professioneel onlineklantenpanel bevraagd. Ook de interne bevraging werd uitgebreid: we hebben er veel meer afdelingen uit de hele ondernemingsgroep bij betrokken, onder andere ook de verschillende managementafdelingen en Corporate Responsibility Managers. In persoonlijke of telefonische interviews spraken we in Duitsland, Portugal en Denemarken met een selectie van leveranciers, vertegenwoordigers van niet-gouvernementele organisaties (ngo’s), de ondernemingsraden van twee ondernemingen en met experten. De interviews met experten dienden vooral om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op economie, milieu en maatschappij te beoordelen.

Selectie van stakeholders

[GRI 102-40, 42] In onze bevraging wilden we ons vooral focussen op de stakeholders die het belangrijkst zijn voor ALDI Nord. Daarom werden de stakeholders in groepen ingedeeld en op hun relevantie voor ALDI Nord beoordeeld. Daarbij speelden volgende factoren een rol:

 • Ondervindt de groep van stakeholders invloed van de beslissingen die ALDI Nord maakt op commercieel, economisch, ecologisch en sociaal niveau?
 • Heeft de groep invloed op het succes van het bedrijf?
 • Is er conflictpotentieel tussen de groep met stakeholders en ALDI Nord?
 • Feel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7

Met deze methode werden de volgende groepen met stakeholders die bijzonder belangrijk zijn voor ALDI Nord opgesteld:

 • Klanten en potentiële klanten
 • Ngo’s, initiatieven en verenigingen
 • Medewerkers
 • Ondernemingsraden
 • Commerciële partners/leveranciers
 • Feel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7

Met andere groepen van stakeholders zoals politieke figuren of de media houden we rekening in onze dagelijkse werking; ze werden echter niet actief bevraagd in onze relevantieanalyse.

Beoordelingsperspectieven

[GRI 102-46] Alle stakeholders beoordeelden het belang van verschillende duurzaamheidsthema’s op een schaal van “niet belangrijk” tot “zeer belangrijk”. Klanten, ngo’s, medewerkers, ondernemingsraden en leveranciers gaven zo te kennen hoe belangrijk de verschillende thema’s uit hun perspectief als stakeholder zijn. De verschillende directies van de juridisch zelfstandige ondernemingen van ALDI Nord beoordeelden hoe groot de impact van de thema’s op het succes van de onderneming is. We voegden in 2017 nog een extra perspectief toe aan de analyse: dat van duurzaamheidsexperten. Daarvoor interviewden we experten uit de wetenschappelijke en onderzoekswereld en werden CR-experten van ALDI Nord online bevraagd. Voor elk thema werd de invloed van bedrijfsactiviteiten op economie, milieu en maatschappij beoordeeld.

Lijst met thema’s

[GRI 102-49] De respondenten konden 42 thema’s beoordelen. Die thema’s hebben betrekking op onze vijf CR-pijlers en op ons management. De lijst met thema’s is in het rapporteringsjaar herzien om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van handel en duurzaamheid. De vergelijkbaarheid met de resultaten van 2015 is dan ook beperkt.

Feel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7

Relevantiematrix

[GRI 102-46, 47] De resultaten van de enquête zijn samengevat in een relevantiematrix conform de eisen van het Global Reporting Initiative (GRI). De Y-as laat zien hoe belangrijk de thema’s vanuit het perspectief van onze stakeholders zijn (hoe hoger, hoe belangrijker). De X-as geeft voor elk thema de invloed van ALDI Nord op economie, milieu en maatschappij weer vanuit het perspectief van de bevraagde duurzaamheidsexperten (hoe verder rechts, hoe belangrijker). Omcirkelde thema’s zijn thema’s die volgens de directies een ‘zeer hoge’ relevantie hebben voor het zakelijke succes (alle andere thema’s hebben een ‘hoge relevantie’ en worden daarom niet afzonderlijk gemarkeerd).

U kunt de verschillende onderwerpen per thema weergeven door erop te klikken.Stijl Extreme Terrebonne ColumbiaHeren Nieuwe Outdry MVqSUzpG

commmunicatie met de klanten
 • verantwoorde marketing en transparante communicatie
transparantie & dialoog
sensibilisering van consumenten
 • sensibilisering voor een gezonde en duurzame levensstijl  
maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • maatschappelijk engagement
 • aanbod van levensmiddelen aan schappelijke prijzen 
gevarieerd productaanbod
 • producten voor bijzondere voedingsbehoeften 
Save Blouse Lyst Black Fishnet Short Pinko In 60 Sleeved 0mNnw8
verpakking & kringloop
duurzamer assortiment
 • etikettering van producten en diensten
 • meer duurzamere producten
 • productkwaliteit en -veiligheid 
duurzame normen in de toeleveringsketen
 • arbeidsomstandigheden in de toeleveringsketen
 • effect van landbouw, bosbouw en visserijop het milieu en de biodiversiteit
 • gebruik van chemicaliën in de productie
 • dialoog met stakeholders over de toeleveringsketen
 • gebruik van gentechnologie bij de productie
 • engagement voor meer dierenwelzijn 
 • eerlijke zakelijke relaties
 • duurzame inkooppraktijken
 • optimalisering van het grondstofgebruik in de productie
 • Feel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7
 • transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen
compliance
 • gegevensbescherming
 • ethische bedrijfspraktijken en compliance
regionale waardecreatieFeel JeansModel Good Nicola Wit Denim Kopen 'feminine Fit' Brax bY6gyf7
 • regionale verantwoordelijkheid als investeerder, werkgever, opdrachtgever en leverancier
klantenrelaties
 • klantbenadering en servicekwaliteit  
bedrijfsbeleid
 • duurzaamheid in het bedrijfsbeleid 
 • economisch succes
veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming
aantrekkelijke werkgever
 • opleiding en bijscholing
 • faire werkgever
 • sensibilisering van medewerkers voor duurzaamheid
diversiteit en medezeggenschap
 • betrokkenheid van medewerkers
 • diversiteit en gelijkheid
Trousers Mariella 4 Rosati 3 6hq505xwc Length bYfgI67yvm
evenwicht werk-privé
 • evenwicht tussen werk en privé 
voedselverspilling & afval
 • bedrijfsafval
 • vermijden van voedselverspilling
klimaatbescherming
 • vermindering van broeikasgasemissies
 • milieubescherming op bedrijfsterreinen
mobiliteit & logistiek2630Kleding Jeans nl Contrast In Broekenamp; Maat Dames SUpqVGMz
 • duurzame logistiek
 • duurzame mobiliteit
Martens Gryphon Mono 1461 Sandal Dr BlueDrmartens IYgvbf76ym

Belangrijkste resultaten

[GRI 102-46] De resultaten bevestigen grosso modo onze voorlopige inschatting. Aan alle thema’s werd een hoge of zeer hoge relevantie toegekend.

De thema’s met betrekking tot ketenverantwoordelijkheid zijn over het algemeen ‘zeer belangrijk’ voor onze stakeholders. Op dat gebied schatten duurzaamheidsexperten de impact op economie, milieu en maatschappij ook ‘zeer hoog’ in. Ook het thema ‘afval en voedselverspilling’ werd als zeer belangrijk geklasseerd. Het intensief gevoerde maatschappelijke discours over voedselverspilling, een thema waar ook ALDI Nord zich mee bezighoudt, is daar duidelijk zichtbaar. Ook de maatschappelijke discussie over verpakkingen komt duidelijk naar voren in de matrix.

Ondanks hun grote belang komen de andere pijlers (medewerkerswaardering, dialoog en behoud van natuurlijke hulpbronnen) minder prominent aan bod. Zoals verwacht werden de thema’s van de pijler ‘maatschappelijke betrokkenheid’ door alle groepen als iets minder belangrijk beoordeeld (in vergelijking met de andere thema’s).

Effecten op verslaggeving

[GRI 102-44] In ons duurzaamheidsrapport van 2017 vind je de belangrijkste thema’s van de matrix terug onder het hoofdstuk Kernthema’s. Ze zijn gesorteerd volgens aflopende relevantie. Het thema ‘duurzame normen in de toeleveringsketen’ hebben we vanwege de grote relevantie in ‘food’ en ‘non-food’ opgedeeld. Ook het thema ‘duurzamer assortiment’ werd opgesplitst in twee subthema’s: ‘productkwaliteit’ en ‘assortiment’. De thema’s ‘commmunicatie met de klanten’, en ‘klantenrelaties’ werden samen behandeld, net zoals de thema’s ‘diversiteit & medezeggenschap’ en ‘evenwicht werk-privé’.

Voor de selectie van onze ‘highlights’ richten we ons vooral op de topthema’s van onze belangrijkste stakeholders: klanten en ngo’s. Deze worden aangevuld met verschillende kleinere verhalen uit de ondernemingsgroep.